gramàtica textual

LES PROPIETATS DELS TEXTOS


0.-DOCUMENTS


1.-ADEQUACIÓ (DE L'ENUNCIADOR) AL CONTEXT COMUNICATIU I AL DESTINATARI

ADEQUACIÓ, TEXT I CONTEXT
View SlideShare presentation or Upload your own.


2.-LA COHERÈNCIA I LA COHESIÓ

COHERÈNCIA I COHESIÓ
View SlideShare presentation or Upload your own.


3.-QUATRE ELEMENTS: modalització, impersonalitat, dixi i polifonia

LA MODALITZACIÓ

LA IMPERSONALITAT

LA DIXI

EL DISCURS CITAT I LA POLIFONIA


4.-Les propietats dels textos: adequació, coherència, cohesió i estilística.